Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/gashbark/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
ኣብ ኦስሎ - ኖርወይ ዕውት ህዝባዊ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ተኻይዱ፡፡ - Gash Barka infomation Center

Please update your Flash Player to view content.

Hanan Maran

Women are half of society

ibrahim idris 20151204 origenal

dr abdulla juma

Idris Awate

 

the gash-barka camera

 

Editorial

ኣብ ኦስሎ - ኖርወይ ዕውት ህዝባዊ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ተኻይዱ፡፡

oslo meeting 1ብኤርትራዊ  ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዞባ ኤውሮጳ  ኣብ ከተማ ኦስሎ - ኖርወይ፣ ኣብ ትሕቲ “ብሓባር  ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ ንቃለስ” ዝብል ጭርሖ  ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ ብዓብይ ዓወት ተዛዚሙ። እዚ ቀዳም  ዕለት 23 ለካቲት 2013  ዝተኻየደ  ኣኼባ ብኣባላት  መሪሕነት   ኤ. ሃ. ባ. ዲ. ለ ዞባ ኤውሮጳ፣

1. ኣቶ ደስበለ መሓሪ ኣቦ መንበር ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮፓ

2. ኣቶ ነጋሽ ዑስማን ሓላፊ ሽማግለ ዜናን ሓበሬታን ዝተመርሐ ኢዩ ነይሩ።

እቲ መጸዋዕታ ንኹሉ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ዝግደስ ኤርትራዊ ዜጋ ዝዕድም ክፉት  ስለዝነበረ፣ካብ 50/60 ዝኣኽሉ ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ፣ ማሕበራውን ባህርያውን  ኣተሃላልዋ ሕብረተ ሰብና  ዘንጸባርቕ ብምንባሩ ብዓይነቱ ፍሉይ ነይሩ ክበሃል ይካኣል፡ ፡

ብመሰረት ኣጀንዳ ኣኼባ፡ ኣቐዲሙ በቶም ኣብ ከተማ ኦስሎ ዝርከቡ ተሓጋገዝቲ ሽማግለ ሃገራዊ ኮምሽን ነበር ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 2011 ... ንምቓም ብደረጃ ኦስሎ ዝተገብረ ንጥፈታት ብስእላዊ መግለጺ ብዝተሰነየ ሕጽር ዝበለ መብርሂ ቀሪቡ። ቀጺሉ ብመሪሕነት ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ፡  ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዛዕባታት ዘተኮረ ሰፊሕ መብሪሂ ቀሪቡ። እቶም ዛዕባታት ድማ፡

  • ኤርትራዊሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ጉባኤ ኣዋሳ ክሳብ ሎሚ፣
  • መደብ ስራሓት ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ።
  • oslo meeting 2
  • oslo meeting 3

በቲ ኣርእስትታት መሰረት ጉባኤ ኣዋሳ ዘቖሞም ኣካላትን  ዘጽደቖም ሰነዳትን ብምዝርዛር፣ ብልጫታትን ሕጽረታትን ናይ‘ቲ ኣካላትን ሰነዳትን  ብምግምጋም ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ። ከምኡ’ውን እቲ ድሕሪ ጉባኤ ኣዋሳ ዝተራእየ ኩነታት ብግሉጽ ቀሪቡ።ቀጺሉ ድማ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ከመይ ከም ዝተኻየደን፣ እቲ ዝሓለፈ ውሳኔታትን መደብ ስርሓትን ብዝርዝር ተገሊጹን፣ዝተኣታተወ ኣገባብ ኣሰራርሓን መምርሕን ብሓጺር በሪሁ።

ንተሳታፊ ኣኼባ ኦስሎ ኣጸቢቑ ዝመሰጦ ዓብይ ነጥቢ እንተሎ፡ እዞም ኣባላት መሪሕነት እዚኦም ኣዝዩ ግልጺ ብዝኾነ ኣገባብ ኩሉ ናይቲ ባይቶ ንጥፈታት፣ማለት ኣወንታውን ኣሉታውን ጎድንታቱን ከምኡ‘ውን ዘጋጠሞ ብድሆታትን ነዚ እውን ባይቶ ከመይ ገይሩ ከምዝሰገሮን ዝምልከት ዘቕረብዎ መብርሂ ኢዩ፡፡

ብድሕሪዚ ነቲ ካብ ህዝቢ ዝቀረበሎም ሕቶታት ዘዕግብ መልሲ ድሕሪ ምሃብ ናብቲ ዝስዕብ ፕሮግራም ፣ኣቃውማን  መደብ ስርሓት ዞባ ኤውሮጳን ዝብል ኣርእስቲ ብምእታው ሓጺር መግለጽን ኣብቲ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤውሮጳ ዝቖማ ሽማግለታት ብኸመይ ከምዝቖማን ኣብነታት ብምቕራብ፣ ኣብ ኦስሎ ክትቆመሉ ዝከኣል ንኽዝተየሉ ሓሳብ ኣቕሪቦም። በቲ ዝተገብረ ምርድዳእ መሰረት ድማ  ብትሽዓተ ኣባላት ዝቖመት ሽማግለ ካብ ህዝቢ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ተመሪጻ።  እታ ዝቖመት  ሽማግለ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ኣተሃላልዋ ሕብረተሰብና ተንጸባርቕ ኮይና፣ መንእሰያት፤ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ኣካላት ሕብርተሰብናን ዝሓቖፈት ምዃና ሓደ ካብ‘ቲ ኣኼባ ኦስሎ ዕዉት ዝገበረ ረቛሒ ኢዩ ነይሩ።

oslo meeting 4

oslo meeting 5

ቀጥታ ድሕሪ ምዝዛም ኣኼባ፡ እታ ዝተመርጸት ሽማግለ ቀዳማይ ኣኼባ ብምክያድ ናይ ስራሕ ምምቕቓል ከም ዝገበረት ንሕብር።

ኣወሃሃዲት ሽማግለ ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኖርወይ ህዝባዊ ሽማግለታት ንምቛም ህዝባዊ ኣኼባታት ከተካይድ ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ።

እቲ ዝተቐረበ መግለጺን ብተሳተፍቲ ንዝቐረበ ሕቶታት ዝተዋህበ መብርህን ኣዕጋቢ ብምባሩ ኣኼባ ንኣርባዕተ ሰዓታት ዝኣክል ብህዱእን ክፉትን መንፈስ ድሕሪ ምክያድ ተደምዲሙ

ኣብ መጨረስታ ካብቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ሃናጺ ለበዋን መተሓሳሰብን ነቶም ኣባላት መርሕነት ሃገራዊ ባይቶ ድሕሪ ምቕራብ፣  ኣብ ጎድኒ  ኤ.ሃ.ባ.ዲ.ለ ኮይኑ ክቃለስ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጽ ኣኼባ ብዝክረ ስውኣት ተዓጽዩ።

ኣዳላዊት ሽማግለ ኣኼባ ኦስሎ - ኖርወይ

24 ለካቲት 2013

 

masarat 20150520

Itlalat Dr Jalal

abu usama almuallim

mahmoud barh origenal

mahmod taher

Fathi Osman 1

mahmod osman elos 300

ibrahim dini

Historical memory1

Screaming

Martyrdom of Dr